FAU/SU

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg)

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
Samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen består av 2 foreldre valgt av foreldrerådet (hvorav en er SUs leder,) 2 ansatte og 1 representant for eier av barnehagen.

 

Foreldrerepresentanter:

 SU

leder: Karianne Røyrane Mail: Karianne.royrane@hotmail.com

vara: Ida Lieungh Mail: ida.lieungh@gmail.com

vara: Margrethe von Tangen Mail: margrethe.vt@gmail.com

 

FAU:

Nikoline Hoeg Mail: nikoline.hoeg@gmail.com

Ragnhild Ruud Mail: ragnhild_ruud@hotmail.com

Loella Bakka mail: loella_b@hotmail.com

 

 

Ansattes representanter:

Robin Bjerke mail: robin.bjerke@ulna.no

Gianina Nitache Mail: gianina.nitache@ulna.no

 

 

 

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager